Přihlaste se nebo se zaregistrujte
K registraci
arrow_back
Nápověda Vímto
arrow_back
Pro koho je Vímto určeno
Na úplný začátek
 • Celý koncept Vímto je určený pro třídy napříč školstvím, pro třídy 1. i 2.stupně a středních škol.
 • Je určené pro všechny učitele, kteří chtějí svoji výuku posunout, oživit, ale především mít možnost pracovat se všemi žáky najednou.
 • Formou ústních i písemných otázek procvičit probíranou látku, zkontrolovat, zda opravdu všichni všemu porozuměli, co si žáci pamatují a umí.
 • Ale není určený jen pro procvičování, ale i pro samotné učení, kdy se probíraná látka vyzkouší, žáci píší své nápady, odpovědi, učí se.
 • Vímto posouvá práci učitelů i radost z práce žáků novým směrem.
 • Je určen všem těm, kterým mezi nabídkou nejrůznějších online her, procvičování, testů, kvízů chybí samotná práce učitele s celou třídou.
 • Kde chybí především písemná stránka, jak lehce a rychle získat písemné odpovědi žáků.
 • A i tak posouvá tu základní práci učitele, urychluje ji a zefektivňuje ve smyslu kontroly nad všemi žáky, ne jen těmi vyvolanými v jedné chvíli.
 • Vímto nabízí možnosti jak jednoduše, rychle a chytře naučit a pak následně zjistit znalosti všech žáků, prozkoušet je.
1.stupeň
Na úplný začátek
Primárně je nyní Vímto připravené pro třídy 1.stupně, jelikož ho v první fázi připravovali pouze učitelé 1.stupně.
 • jednoduché otázky pro 1.-5.ročník
 • ukázkové úkoly pro 1.-5.ročník
 • učivo 1.-5.ročníku
 • Práce s Vímto v ročnících 1.stupně je hravá.
 • Žáky obecně baví práce se samotným počítačem, klávesnicí, myší, ale i práce na tabletu nebo mobilu.
 • Baví je odpovídat, soutěžit.
 • Nenásilným způsobem se tak učí, opakováním úkolů, otázek si látku upevňují, procvičují.
 • Okamžitá zpětná vazba o úspěšnosti odpovědí pak přináší pocit dobře odvedené práce, radosti.
 • Naopak je zde diskrétnost při chybných odpovědích, které vidí jen učitel a nemusí upozorňovat na chyby konkrétního žáka.
 • Určitá anonymita povzbuzuje i ty méně zdatné, aby se nestyděli nebo nebáli odpovídat.
 • Možnost ústních komentářů v průběhu psaní odpovědí ze strany žáků i učitele pak upevňuje pocit jistoty žáků, pomoc při plnění úkolů.
 • Písemné otázky pak mohou být doplněny obrázky pro větší názornost.
 • 2.stupeň a střední školy
  Na úplný začátek
 • Přestože jsou úvodní informace určené především pro třídy 1.stupně (v první fázi vše připravovali pouze učitelé 1.stupně), nabízí se možnost úkolů a otázek i pro žáky 2.stupně a středních škol.
 • Stejně jako v případě 1.stupně i zde odpadá zdlouhavé vyvolávání žáků a čekání na jejich odpovědi.
 • Učitel má v jedné chvíli přehled o celé své třídě, jejich aktivitě, znalostech.
 • Díky své jednoduchosti a rychlosti žáci nemají moc možnost vyhledávat odpovědi z jiných zdrojů.
 • Učitel okamžitě reaguje na každou aktivitu žáků.
 • Učitel i žáci mohou okamžitě ústně reagovat na každou otázku, úkol.
 • Základ práce s Vímto
  Způsoby práce
 • Vímto je primárně určeno jako doplněk online vyučování přes Teams, Google meet, Skype, Zoom apod.
 • Prvotní záměr byl získat rychlé odpovědi na ústní otázky učitele od všech žáků najednou.
 • Rychlé pokládání otázek ze všech předmětů a rychlé krátké dopovědi žáků.
 • Okamžitá zpětná vazba učitele, zda má žák správně či nikoliv a proč.
 • Zde odpadá zdlouhavé vyvolávání jednoho žáka, odpovídají všichni najednou.
 • Žáci i učitel mohou zároveň o jednotlivých otázkách hovořit, probírat je, zdůvodňovat.
 • Odpadá zde stres některých žáků z kvízových, časově omezených odpovědí.
 • Základ práce učitele s Vímto
  Způsoby práce
 • Učitel stejně jako ve škole řídí celý proces vyučování.
 • Učitel pokládá otázky dle svého uvážení, reaguje na směr výuky, řídí celou práci všech žáků.
 • U každé otázky učitel může rozhodnout, zda žák zodpověděl správně, upozornit na chyby.
 • Učitel může vždy znovu látku vysvětlit a znovu všem položit otázku.
 • Připojit se lze za krátkou chvíli kdykoliv v průběhu hodiny, třeba jen na jednu otázku, aby učitel získal odpověď od všech žáků.
 • Lze s ním pracovat i delší dobu, kdy učitel kombinuje práci s učebnicí, pracovním sešitem.
 • Žáci mohou takto "vyplňovat" úkoly z učebnice nebo kontrolovat již zapsané odpovědi v pracovním sešitě.
 • Učitel může při takto kombinované práci vše kontrolovat, jako kdyby kontroloval samotné sešity žáků.
 • Odpovědi lze pokládat ústně, ale i písemně formou předpřipravených úkolů z databáze úkolů, kvízových otázek.
 • I předpřipravené úkoly lze kdykoliv pozměnit, změnit pořadí, znovu vysvětlit nepochopené a pokračovat v zadávání úkolů.
 • Především písemné otázky pak mohou být dostatečným podkladem pro hodnocení, známkování díky propracovanému systému statistiky sbírající data o odpovědích žáků (viz. bod 7 - Hodnocení, statistika)
 • Základ práce žáka s Vímto
  Způsoby práce
 • Žáci se mohou mnohem více zapojit do vyučování.
 • Učitel nevyvolává jen jednoho žáka, ale všichni mají možnost odpovědět, ukázat, co umí.
 • U každé otázky, odpovědi může žák sám zareagovat i ústně, pro doplnění otázky, upřesnění.
 • Nad každou otázkou může přemýšlet o případné chybě, probrat ji ústně s učitelem.
 • Žák se nemusí bát nebo stydět odpovídat před ostatními, jelikož jeho odpovědi vidí jen učitel.
 • Každý žák probere a zodpoví maximální možný počet otázek, úkolů.
 • Registrace nového účtu třídy
  Jak začít
  Vytvořte si účet na registrační stránce
 • poté zadejte žáky ve své tříde na stránce se žáky.
 • sdělte žákům jejich PIN
 • žák se přihlásí svým PINem na stránce www.vimto.online/zak
 • po přihlášení žáka ho již vidíte ve své Třídě na obrazovce online
 • pro úplný začátek doporučujeme přihlásit jednoho zkušebního žáka,se kterým si vyzkoušíte,jak co funguje
 • zkouška pak proběhne na dvou zařízeních (např.počítač a tablet,nebo v jednom počítači na dvou různých prohlížečích - Google chrome,Edge a pod.)
 • s tímto žákem (sami se sebou) si vyzkoušejte pohled ze strany učitele i žáka
 • Rozřazení žáků do skupin
 • možnost roztřídit žáky až do 3 skupin
 • využití např.při práci v půlených hodinách cizího jazyka
 • m= ve Správě žáků přiřadit žákům číslo skupiny
  Přihlášení dalších učitelů do založené třídy
  Jak začít
  Jednu třídu může učit více učitelů
 • systém výuky 2.stupně
 • výuka např.cizího jazyka ve třídách 1.stupně
 • Přihlášení učitele
 • třídní učitel založí svoji třídu viz.bod 3.1
 • třídní učitel nemusí sám třídu učit, pouze ji nabídne dalším učitelům
 • další učitel si založí svůj účet, ale nemusí zakládat třídu, žáky
 • třídní učitel poskytne dalšímu učiteli Přístupový kód
 • Přístupový kód najdete ve Správě žáků
 • Přístupový kód otevře dalšímu učiteli přístup do založené třídy
 • zde si vebere žáky (celou třídu, skupinu žáků), kterou chce vyučovat
 • tímto způsobem se např.učitel anglického jazyka může přihlásit do více tříd
 • při každém přihlášení si vybere Třídu, do které chce vstoupit
 • po výběru třídy přes tlačítko Do třídy můžete začít učit
 • na hlavní straně výběr Třída - přehled vyučovaných tříd
 • Přihlášení více tříd pod jedním učitelem
  Jak začít
  Jeden učitel učí ve třídách kolegů
 • třídní učitelé můžou nabídnout do svých tříd přístup více učitelům viz.bod 3.2
 • Např.Jsem učitel anglického jazyka, zároveň jsem třídní učitel 6.třídy
 • vytvořím si účet a přihlásím si svoji 6.třídu
 • domluvím se s kolegy ze 7., 8. a 9.třídy, kde chci také učit anglický jazyk
 • kolegové si založí účty a založí 7., 8 . a 9.třídu (zde mohou i nemusí sami vyučovat)
 • kolegové mi poskytnou Přístupový kód do svých tříd
 • Jeden učitel si založí více tříd
 • učitel může učit ve více třídách
 • učitel si může založit několik svých tříd bez toho, aby se domlouval s kolegy
 • Např.jsem učitel anglického jazyka, ale kolegové nemají zájem o výuku ve Vímto
 • založím si několik účtů na své jméno
 • podmínkou ale je uvést vždy jiný email
 • účty tříd jsou vždy vázané na emailovou adresu zakládajícího učitele
 • Přihlášení žáka k více učitelům
  Jak začít
  Přihlášení žáka do několika předmětů
 • systém výuky 2.stupně - každý předmět učí jiný učitel
 • více učitelů ve třídě 1.stupně
 • žák si po přihlášení do svého účtu vybere učitele/předmět
 • žák vidí stále stejné odpovědní okénko, jen komunikuje s jiným učitelem
 • Parametry třídy
  Jak začít
 • jedna třída má omezení maximálně 40 žáků
 • každý žák má unikátní PIN kód pro přístup pod svůj účet
 • možnost třídění žáků do skupiny
 • maximálně 3 skupiny ve třídě
 • možnost nezobrazovat offline žáky ve Třídě
 • Nastavení učitele
  Jak začít
 • kontrola a případné změny v nastavení učitele
 • nastavení školy
 • nastavení vyučovaných předmětů (důležité pro ukládání vytvořených úkolů)
 • nastavení vyučovaných tříd
 • Nastavení účtu - Předvolby
  Jak začít
  Nastavení prostředí třídy
 • zobrazovat offline žáky ANO / NE
 • nastavení dalších funkcí ve třídě (časovač, správná odpověď, aktuální téma, rychlý úkol, zpráva všem)
 • Nastavení vzhledu třídy
 • nastavení barvy pozadí třídy a žáků
 • nastavení barvy záhlaví
 • nastavení barvy tlačítek
 • nastavení barvy textu
 • Nastavení soukromí
 • možnost povolit sdílení úkolů ostatním učitelům
 • nastavení jména, přezdívky, pod kterou budete sdílet své úkoly
 • Okamžitý přehled o vaší třídě
  Práce s třídou
  V přehledném prostředí vidíte:
 • kdo je a kdo není online
 • kdo reaguje na výuku
 • odpovědi všech žáků najednou
 • pro úplný začátek doporučujeme vyzkoušet si všechny funkce třídy s pokusným žákem (sami se sebou) - viz.bod 1.1.
 • Ústní otázky
  Práce s třídou
  Ústní otázka
 • jednoduchá, stručná odpověď
 • okamžitá kontrola od učitele
 • žáci nevidí odpovědi ostatních, vidí je pouze učitel
 • Učitel se ústně ptá: Jaký je dnes den?
  Žáci píší: pondělí
  Učitel: Kolik je 3+3?
  Žák: 6
  Učitel: Jaké I/Y se píše ve slově MYŠ?
  Žák: Y
  Učitel: Napište slovo MLÝN.
  Žák: mlýn
  Učitel: Píše se ve slově tužka Ž?
  Žák: ano
  Učiel: Napište jednu horninu.
  Žák: vápenec
  Učitel: Přeložte do AJ Umím plavat.
  Žák: I can swim.
 • pro úplný začátek doporučujeme vyzkoušet si s pokusným žákem (sami se sebou) - viz.bod 1.1.
 • Písemné otázky
  Práce s třídou
  Písemná otázka, úkol
 • jednoduchá, stručná odpověď
 • okamžitá kontrola od učitele
 • žáci nevidí odpovědi ostatních, vidí je pouze učitel
 • Několik typů písemných otázek, úkolů
 • Otázky kvízového typu = výběr z odpovědí (písmeno, slovo, věta, obrázek,..)
 • Otázky doplňovací = doplň do úkolu výsledek, písmeno, slovo,..
 • Otázky obrázkové = vyber správný obrázek podle zadání,..
 • Otázky typu Najdi chybu = najdi a označ chybu ve slově, chybné slovo ve větě, chybné slovo v řadě,..
 • Otázky se stručnou odpovědí = napiš stručnou odpověď na otázku
 • Úkoly, živé kvízy
  Práce s třídou
  Učitel si předem připraví sadu otázek, kvízových úkolů, které postupně žákům zobrazuje a žáci samostatně, všichni najednou odpovídají.
  Předpřipravené písemné otázky, kvízy
 • přehledné třídění úkolů
 • vlastní nebo sdílené úkoly
 • písemné a obrázkové úkoly
 • 1.třída ČJ
  1.třída ČJ
  4.třída ČJ
  4.třída ČJ
  4.třída MAT
  4.třída MAT
  Nechte při tvorbě úkolů projevit svoji fantazii a invenci.
 • učitel žákům pošle úkol
 • žák odpoví
 • žák okamžitě vidí zpětnou vazbu o správnosti nebo chybě
 • učitel okamžitě vidí odpovědi všech žáků najednou a jejich správnost
 • u každé otázky je možnost okamžité ústní reakce učitele nebo žáků
 • přehledná statistika o úspěšnosti žáků
 • okamžitý přehled o úspěšnosti jednotlivých odpovědí žáka
 • okamžitý přehled o celkové úspěšnosti žáka
 • Práce s úkoly, živými kvízy
  Práce s třídou
  Vlastní nebo sdílené úkoly, kvízy
  Pro úplný začátek doporučujeme vyzkoušet si s pokusným žákem (sami se sebou) - viz.bod 1.1.
 • vlastní nebo sdílené úkoly, kvízy
 • jednoduchá práce se zasíláním a kontrolováním zasílaných úkolů žákům
 • jednoduchá práce se sadami úkolů (např.sada Koncovky podstatných jmen)
 • jednoduché řazení a členění úkolů pomocí Štítků
 • další podrobnější členění jednotlivých témat
   Jednoduché vyhledávání, třídění úkolů dle systému Štítků
   Příklad zařazení, třídění úkolů do sad úkolů
  • Podstatná jména
  • Tvarosloví podstatných jmen
  • Skloňování podstatných jmen
  • Koncovky podstatných jmen
  • Rod střední - Rod ženský - Rod mužský
  • Vzory podstatných jmen
  • Další podrobnější členění podle typů úkolů
   • Vyber správnou odpověď
   • Napiš správnou odpověď
   • Najdi chybu
   • Označ ve slově nebo ve větě
   • Příprava úkolů, kvízů - Košík
    Práce s třídou
     Funkce Košík pro přípravu úkolů na konkrétní den, konkrétní opakování
    • možnost výběru úkolů z různých sad
    • např. opakování Vyjmenovaných slov
    • výběr úkolů z různých sad Vyjmenovaných slov
    • promíchání úkolů dle vlastního nastavení
    • promíchání úkolů dle náhodného výběru
    • zaznamenání úkolů, které již byly dětem odeslány
    • zaznamenání úkolů, které byly nejvíce chybované pro další procvičování
    • Výuka cizího jazyka s Vím to
     Práce s třídou
      Efektivní výuka písemné části cizího jazyka
     • rychlé a efektivní procvičení psané verze slovíček
     • rychlé a efektivní procvičení frází, vět
     • ústní i písemné procvičení překladů
     • při zadání Zprávy všem výuka gramatiky
     • při zadání Zprávy všem práce s překlady, práce s chybou
     • práce s připravenými otázkami, kvízy
     • okamžitá kontrola učitele
     • okamžitá zpětná vazba od učitele i žáků
     • Efektivní práce při výuce distanční i prezenční
      Statistika výsledků žáků
      Práce s třídou
      Statistika pro učitele
      • přehledná statistika výsledků všech žáků
      • přehledná statistika výsledků jednotlivých žáků
      • okamžitý přehled o úspěšnosti jednotlivých žáků
      • okamžitý přehled o správnosti odpovědí jednotlivých žáků
      • Dle statistiky možnost práce s nejvíce problémovými úkoly
      • Statistika pro žáky
       • okamžitý přehled o vlastní úspěšnosti
       • přehledná statistika o správnosti vlastních odpovědí
       • možnost statistiku skrýt i zobrazit žákům dle požadavků učitele
       • Kontrola a zpětná vazba ústních otázek - ruční
        Práce s třídou
        • ústní zadání otázky
        • žáci napíší odpověď
        • učitel postupně vidí odpovědi všech
        • Zadání ústní otázky
        • učitel ústně zadá otázku
        • možnost předpřipravit automatickou odpověď do kolonky Správná odpověď
        • Další možnost připravené odpovědi
        • Režim kontroly - volný /striktní
        • Povolená oprava - ANO / NE (žák si může nebo nesmí sám opravit po odeslání odpovědi)
        • Zapsání odpovědi
        • žáci píší odpověď do odpovědní kolonky a odesílají
        • po kontrole získávají zpětnou vazbu o úspěšnosti odpovědi
        • Kontrola, zpětná vazba odpovědí
         Připravená automatická oprava
        • po zadání Správné odpovědi se žákům okamžitě automaticky kontroluje a posílá zpětná vazba
        • Ruční kontrola
        • učitel kontroluje sám a odesílá zpětnou vazby přes tlačítka v boxu žáka
        • zelené tlačítko OK = správně
        • modré tlačítko =oprav si (odpověď se vrátí, lze ji upravit a odeslat znovu)
        • červené tlačítko = špatně, bez možnosti opravy
        • lze kontrolovat postupně, každému žákovi zvlášť
        • lze kontrolovat všem najednou po odeslání všemi = tlačítka vpravo Všichni žáci
        • Kontrola a zpětná vazba ústních otázek - automatická
         Práce s třídou
         Předpřipravená Správná odpověď
        • ústní zadání otázky
        • žáci napíší odpověď
        • odpovědi se žákům automaticky podle připravené Správné odpovědi kontrolují
        • žáci okamžitě vidí, zda mají správně nebo špatně, nečekají na ruční kontrolu učitele
        • Volby správné odpovědi
        • Striktní režim = odpověď je uznána pouze v tomto tvaru
        • Volný režim = odpověď je uznána se špatnou interpunkcí
        • nerozlišují se velká a malá písmena
        • může se a nemusí povolit žákům oprava
        • i při automatické opravě špatné odpovědi možnost odpověď uznat za správnou = zelené tlačítko v boxu žáka
        • nová otázka = Další téma + další Správná odpověď
        • Časovač
         Práce s třídou
         • možnost časové omezení na odpověď
         • časovač vidí učitel i žáci
         • Možnost nastavení
         • Striktní režim = po uplynutí doby již žák nemůže odpovědět
         • Volný režim = po uplynutí doby může žák ještě odpovědět
         • Zpráva všem
          Práce s třídou
          • možnost poslat zprávu všem žáků
          • žáci vidí v liště pod odpovědní tabulkou
          • Využití jako
           • písemná otázka
           • práce s chybou (žáci mají v chybném sdělení najít chybu a opravit ji, napsat a poslat správné znění)
           • správná odpověď na otázku
           • Žáci vidí...

            Sebehodnocení žáků
            Práce s třídou
            Sebehodnocení žáků pomocí emotikon
            Jak se vám povedlo?
            Jak se právě cítíte?
            Uložení, zařazení úkolů
            Úkoly
            Jednoduché, přehledné řazení úkolů
            Zařazení úkolů podle
            • tříd
            • předmětů
            • štítků
            • typu úkolů
            • způsobů získání, sdílení, apod..
            • podle režimu ročníků a předmětů systém Štítků pro přehledné třídění úkolů
            • vlastní systém řazení a třídění
            • Možnost prolínání, míchání úkolů pro konkrétní procvičování
            • maximální variabilita třídění a sdružování úkolů
            • možnost prolínání úkolů z různých druhů a typů úloh
            • možnost prolínání různého učiva pro souhrnné opakování
            • možnost přípravy Košíků pro přípravu na konkrétní den
            • Štítek
             Úkoly
             Štítek = hierarchické pojmenování, zařazení úkolu
             Příklad řazení sady úkoly 4.ročníku z Českého jazyka pro koncovky podstatných jmen rodu ženského
             Sada úkolů Koncovky podstatných jmen rodu ženského (doplňování koncovek, výběr z nabídky I,Í/Y,Ý)
             Hlavní řazení
            • 4.třída
            • Český jazyk
            • Příklad štítků
            • Podstatná jména
            • Koncovky podstatných jmen
            • Rod ženský
            • Doplňovačka
            • Hledání úkolů, příprava sady úkolů do hodiny - Košík
             Úkoly
             Řazení a vyhledávání úkolů
             • každý úkol může být zařazen podle vlastního systému štítků
             • každý úkol se pak podle štítku lehce najde a zobrazí
             • všechny úkoly se stejnými přiřazenými štítky se řadí do jedné sady
             • Příprava sady úkolů na konkrétní hodinu
             • úkoly se stejnými přiřazenými štítky
             • např. úkoly na násobilku 8 (štítky např. Násobilka - Malá násobilka - Násobilka 8)
             • Příprava Košíku úkolů na konkrétní hodinu
             • úkoly s různými přiřazenými štítky
             • úkoly z různých sad
             • úkoly pro opakování různých témat
             • Rychlý úkol
              Úkoly
              Unikátní definování úkolů pomocí jazyka, který jsme navrhli přímo pro vás, učitelky a učitele!

              Tvořte úkoly během výuky za několik vteřin!

              Možnost zadání písemného úkolu, kvízu
              Zápis úkolu pomocí příkazů jazyka vímto, který byl navrhnut speciálně pro učitele s českou klávesnicí.
             • Kolik je 2 + 2 = _
             • - 8 + 4 - 3
             • MAM_NKA
             • ...Napiš chybějící písmeno ve slově mod=napis
             • Najdi chybně napsané slovo
             • : maminka tat(ý)nek bratr mod=slovo
              Rychlý úkol - značky
              Úkoly
              = Zadání úkolu (více řádků)
              : Text úkolu (více řádků) DOPLŇ:_
              + nebo o: Správná odpověď
              - nebo x: Chybná odpověď
              ... Upřesnění úkolu (více řádků)
              Režim SLOVA: mod=s | ZNAKY: mod=z
              format=--- za sebou
              mat=1 režim matematiky
              // Oddělovač úkolů
              Význam připravených úkolů
              Příprava úkolů, kvízů
              V každém předmětu, v každém ročníku možnost připravovat písemné úkoly, kvízové otázky
             • předpřipravené úkoly pro procvičování učiva
             • práce s texty, porozumění textu
             • práce s obrázky
             • práce s písemnými příklady z matematiky
             • efektivní výuka písemné části cizího jazyka
             • jednoduché ovládání pro učitele i žáky
             • rychlé, efektivní procvičení učební látky
             • okamžitá kontrola zaslaných odpovědí
             • zaznamenávání a statistika úspěšnosti jednotlivých úkolů
             • Druhy úkolů
              Příprava úkolů, kvízů
              Práce s několika typy úloh
              Výběr připravené odpovědi, odpovědí = typ úlohy Výběr odpovědi
             • vyber správný výsledek
             • najdi chybu
             • vyber chybné tvrzení
             • najdi správnou odpověď
             • vyber písmeno
             • vyber správné slovo
             • vyber slovo, které do řady nepatří
             • vyber větu,..
             • Zápis správné odpovědi = typ úlohy Napiš odpověď
             • vypočítej
             • odpověz na otázku
             • přelož,..
             • Výběr slova z věty = typ úlohy Označit slovo v textu
             • najdi chybné slovo
             • najdi chybu
             • najdi nevhodné slovo,..
             • Výběr písmene, části slova = typ úlohy Označit část slova
             • najdi chybu ve slově
             • najdi kořen slova
             • najdi ukryté slovo,..
             • Vytvoření, zapsání úkolů
              Příprava úkolů, kvízů
              Jednoduché vytváření úkolů
              V přehledném okně jednoduchý postup vytváření různých typů úkolů
             • zadat, zapsat úkol
             • vybrat třídu
             • vybrat předmět
             • označit štítkem, štítky
             • možnost vybrat další možnosti
             • časovač na limit odpovědi
             • Uložit / Uložit a náhled
             • Možnost vytváření stejných typů úloh dle již vytvořené "šablony"
             • jednoduchý postup při vytváření stejných typů úloh
             • využití připravené "šablony" úkolu pro další varianty
             • Možnost stahování sdílených úkolů od jiných učitelů
             • stahování sdílených úkolů
             • stahování úkolů i z jiných ročníků
             • možnost upravování stažených úkolů
             • Typ úkolu Výběr odpovědi
              Vytvoření úkolu
              Žák volí z předem připravených odpovědí (nabídky slov, vět, variant, obrázků atd.).
              Např.: Označ/vyber správnou odpověď nebo najdi chybu.
              Nový úkol
              1.Zadání úkolu - Který ze zadaných států nesousedí s ČR? (povinné)
              2.Upřesnění úkolu - Klikni na stát, který nesousedí s ČR. (nepovinné)
              3.Odpovědi
             • Německo
             • Itálie
             • Polsko
             • 4.Zaškrtnout správnou odpověď
              5.Další možnosti
              + možnost Více správných odpovědí = označit Více správných odpovědí ANO
              + možnost Obrázek u otázky
              + možnost Obrázek u odpovědí = označit Fotografie u odpovědí ANO
              + možnost Nápověda = zapsat nápovědu - žáci si mohou nápovědu zobrazit + možnost Časovače
              Celý postup vytvoření úkolu
             • Zapsat úkol
             • Označit správnou odpověď
             • Vybrat třídu
             • Vybrat předmět
             • Označit štítkem, štítky
             • Vybrat další možnosti
             • Uložit / Uložit a náhled
              Typ úkolu Označit slovo v textu
              Vytvoření úkolu
              Žák označuje slovo/slova ve větě dle zadání.
              Např.:Najdi chybné slovo ve větě.
              Nový úkol
              1.Zadání úkolu - Najdi chybu ve větě.(povinné)
              2.Text úkolu - (Mamynka) ráda pije čaj. / Mam(y)nka ráda pije čaj. (povinné)
              Celé slova, které bude správnou odpovědí, označte kulatými (závorkami). Označit lze i část slova: ob(i)dlí.
              Závorky označují správnou odpověď, slovo/písmeno se v zadání úkolu pro kontrolu žlutě podbarví.
              3.Upřesnění úkolu- Klikni na chybně napsané slovo.
              4.Další možnosti
              + možnost Obrázek u otázky
              + možnost Nápověda = zapsat nápovědu - žáci si mohou nápovědu zobrazit
              + možnost Časovače
              Celý postup vytvoření úkolu
             • Zapsat úkol
             • Vybrat další možnosti
             • Vybrat třídu
             • Vybrat předmět
             • Označit štítkem, štítky
             • Uložit / Uložit a náhled
              Typ úkolu Označit část slova
              Vytvoření úkolu
              Žák označuje část slova ve slově/slovech dle zadání.
              Např.:Najdi kořen slova. / Najdi chybu ve slově.
              Nový úkol
              1.Zadání úkolu - Najdi kořen slova(povinné)
              2.Text úkolu - (plyn)oměr / vym(i)slet (povinné)
              Celé slova, které bude správnou odpovědí, označte kulatými (závorkami). Označit lze i část slova: ob(i)dlí.
              Závorky označují správnou odpověď, písmena/písmeno se v zadání úkolu pro kontrolu žlutě podbarví. Celé slovo se rozloží na jednotlivá písmena, která lze označit.
              3.Upřesnění úkolu- Klikni na písmena podle zadání..
              4.Další možnosti
              + možnost Obrázek u otázky
              + možnost Nápověda = zapsat nápovědu - žáci si mohou nápovědu zobrazit
              + možnost Časovače
              Celý postup vytvoření úkolu
             • Zapsat úkol
             • Vybrat další možnosti
             • Vybrat třídu
             • Vybrat předmět
             • Označit štítkem, štítky
             • Uložit / Uložit a náhled
              Typ úkolu Napiš odpověď
              Vytvoření úkolu
              Žák samostatně píše odpověď, která může být automaticky kontrolována.
              Např.:Jaká je základní jednotka délky? (povinné) - jedna možná odpověď
              Např.:Napiš příbuzné slovo ke slovu PLYNOUT. (povinné) - více možných odpovědí
              Nový úkol
              1.Zadání úkolu -Jaká je základní jednotka délky? (povinné)

              2.Nastavení správné odpovědi-možnost nastavit i více možných odpovědí

             • Volná odpověď=správná odpověď bez správné interpunkce, velkých písmen, mezer
             • Např.: správná odpověď JEŠTĚRKA bude uznáno:
              ješťerka / JEŠŤERKA / jesterka / JESTERKA
              nebo 1 000 000 bude uznáno:
              10000000 / 1000 000
             • Striktní odpověď=správná odpověď pouze u přesně napsaného slova dle nastavené odpovědi
             • Ruční odpověď=u více možných odpovědí, kdy není možné nastavit správnou odpověď, učitel kontroluje “ručně” pomocí tlačítek v boxu každého žáka
             • 3.Upřesnění úkolu- Klikni na písmena podle zadání..

              4.Další možnosti

              + možnost Obrázek u otázky
              + možnost Nápověda = zapsat nápovědu - žáci si mohou nápovědu zobrazit
              + možnost Časovače
              Celý postup vytvoření úkolu
             • Zapsat úkol
             • Vybrat další možnosti
             • Vybrat třídu
             • Vybrat předmět
             • Označit štítkem, štítky
             • Uložit / Uložit a náhled Zadání úkolu -
              Úprava hotového úkolu
              Vytvoření úkolu
             • možnost hotové úkoly dál upravit
             • možnost do hotového úkolu přidat obrázky
             • možnost změnit typ úkolu,..
             • při úpravě stejný postup jako při vytváření nového úkolu
             • Nový úkol - klonovat
              Vytvoření úkolu
              Klonovat úkol = zkopírovat stejný úkol, stejné zadání, odpovědi, štítky,..
             • využití u vytváření sad úkolů
             • úkol se zkopíruje se stejnými štítkem, štítky
             • možnost změnit zadání se stejnými odpověďmi
             • možnost změnit odpovědi u stejného zadání
             • např.: Podle jakého vzoru se skloňuje slovo LŽÍCE?
             • odpovědi - žena, růže, píseň, kost
             • při klonování se v novém klonovaném úkolu změní pouze slovo LŽÍCE za BOTA a nastavení správné odpovědi
             • Postup vytvoření a uložení klonovaného úkolu je stejný jako při vytváření zcela nového.
              Štítek - označení úkolů
              Vytvoření úkolu
              Systém štítků pro přehledné řazení a vyhledávání uložených úkolů
             • každý úkol doporučujeme označit Štítkem/Štítky
             • Štítek zapsat + Enter pro uložení = Štítek se uloží
             • pořadí Štítků lze přetažením změnit
             • přes "tři tečky" do správy Štítků
             • ve Správě štítků lze Štítky přidávat, upravovat, mazat
             • štítků je možné nastavit více, podle postupného třídění úkolů
             • podle výběru Štítků lze vyhledat konkrétní sadu úkolů (např. sada úkolů na určování vzorů rodu ženského)
             • např.: Slovní druhy - Podstatná jména - Koncovky podstatných jmen - Rod ženský - Vzory
             • Výběr Štítků
             • Slovní druhy
             • Podstatná jména
             • Koncovky podstatných jmen
             • Rod ženský
             • Vzory
             • Podle výběru Štítků lze vyhledat a promíchat různé sady úkolů
              Např. sady úkolů na určování všech vzorů dohromady
              Výběr Štítků
             • Slovní druhy
             • Podstatná jména
             • Koncovky podstatných jmen
             • Vzory
             • Práce s úkoly ve Třídě
              Vytvoření úkolu
              Kromě ústních otázek ve třídě možnost zadávat připravené písemné úkoly
             • připravené písemné úkoly, kvízy
             • vlastní nebo sdílené úkoly
             • Práce ve třídě
             • úkoly se žákům zasílají rovnou ze třídy přes symbol Úkoly, ne z Výpisu úkolů (ten slouží pouze pro správu a přípravu úkolů)
             • vlevo symbol Úkoly - otevře se Výpis úkolů ve třídě
             • výběr úkolu, sady úkolů podle Štítků
             • výběr úkolu + zaslání úkolu třídě
             • Zobrazení úkolu u žáka
             • žák vidí zadání úkolů, odpoví, odesílá odpověď
             • u připravené správné odpovědi se automaticky vyhodnotí správnost/nesprávnost
             • u nepřipravené odpovědi učitel odpovídá "ručně" přes tlačítka v boxu žáků
             • i přes automatické vyhodnocení může učitel opravit "ručně"
             • po zodpovězení úkolu všemi žáky možnost zaslat Další úkol
             • úkol lze zaslat opakovaně i během hodiny víckrát
             • Ukončení práce s úkoly
             • pro ukončení práce s úkoly tlačítko Ukončit práci s úkoly
             • Kontrola odeslaných úkolů
             • po zaslání úkolu žákům se na úkolu zobrazí Odesláno třídě a počet zaslání v jeden den
             • po zaslání úkolů se učiteli ve Statistice zobrazí úspěšnost žáků při plnění
             • Úspěšnost vyplněných úkolů, statistika
             • možnost zobrazit žákům jejich individuální úspěšnost
             • úspěšnost u jednotlivých úkolů slouží pro kontrolu učitele, že je třeba látku, úkol více procvičit, zopakovat
             • Košík - příprava, výběr konkrétních úkolů
              Vytvoření úkolu
              Příprava vybraných úkolů
              Založení Košíku
             • symbol košíku ve Výpisu úkolů konkrétního předmětu vpravo
             • příprava nového Košíků ve Správě vašich košíků (tři tečky u Košíků nebo na hlavní straně Moje košíky)
             • založení a pojmenování košíku (např.: Násobilka 8 - 15.3.)
             • Naplnění Košíku
             • po založení nového Košíků zpět do výpisu úkolů
             • otevřít košík a vybrané úkoly přetáhnout do Košíku (zcela jednoduše tažením myší)
             • Příprava Košíku se sadou stejných úkolů na konkrétní hodinu
             • úkoly se stejnými přiřazenými štítky
             • např. úkoly na násobilku 8 (štítky např. Násobilka - Malá násobilka - Násobilka 8)
             • Příprava Košíku s různými typy úkolů na konkrétní hodinu
             • úkoly s různými přiřazenými štítky
             • úkoly z různých sad
             • úkoly pro opakování různých témat (štítky např. Násobilka + vybrání úkolů napříč celou násobilkou)
             • Využití staršího Košíku pro novou přípravu
             • možnost automaticky zamíchat úkoly v Košíku a posílat v jiném pořadí
             • možnost vyjmout některé úkoly
             • možnost přidat jiné úkoly
             • Práce s Košíky ve Třídě
              Vytvoření úkolu
              Ve třídě možnost zasílat připravené úkoly z Košíku žákům
             • připravený Košík lze používat opakovaně nebo ho po odeslání smazat (úkoly zůstávají ve výpisu úkolů)
             • připravený Košík lze dále upravovat, vyjmout některé úkoly a přiřadit jiné
             • Košík lze v režimu třídy před odesláním žáků “zamíchat” a úkoly posílat v jiném, náhodném pořadí
             • Zasílání úkolů z Košíků žákům
             • úkoly se žákům zasílají rovnou ze třídy přes symbol Úkoly, ne z Výpisu úkolů (ten slouží pouze pro správu a přípravu úkolů)
             • vlevo symbol Úkoly - otevře se Výpis úkolů ve třídě - výběr připraveného Košíku nebo sady úkolů podle Štítků
             • výběr Třída + Předmět + Moje košíky
             • výběr Košíku = otevření nabídky úkolů v Košíku
             • výběr úkolu + zaslání úkolu třídě
             • po zodpovězení úkolu všemi žáky možnost zaslat Další úkol
             • pro ukončení práce s úkoly Ukončit práci s úkoly
             • výpis všech košíků ve Správě košíků
             • Práce s úkoly z Košíku ve Třídě
             • po zaslání úkolu se na úkolu zobrazí Odesláno třídě a úspěšnost žáků při plnění
             • úspěšnost u jednotlivých úkolů slouží pro kontrolu učitele, že je třeba látku, úkol více procvičit, zopakovat
             • úkoly lze zaslat opakovaně i během hodiny víckrát pro lepší procvičení
             • Sdílení úkolů
              Vytvoření úkolu
              Možnost sdílení vlastních a cizích materiálů
             • přehledná databáze sdílených úkolů
             • sdílené úkoly vkládají zaregistrovaní učitelé pro potřeby všech
             • ve Výpisu úkolů možnost nastavit Sdílené úkoly (cizí), Moje sdílené úkoly (vlastní)
             • Sdílení úkolů ostatním učitelům
             • u každého úkolu ikona Sdílet, přes kterou úkol sdílíte ostatním
             • nutné povolit sdílení v Nastavení účtu pod svým jménem nebo přezdívkou
             • Další práce se Sdílenými úkoly
             • ve Výpisu úkolů v nastavení Sdílené možnost stáhnou úkol do Moje stažené
             • po stažení možnost úkol upravit, přidat vlastní štítky (stejný postup jako u vlastních úkolů)
             • po úpravě se stává vaším vlastním úkolem v Moje úkoly
             • Skrýt úkol a Koš
              Vytvoření úkolu
              Možnost dočasného odstranění úkolů = Skrytí úkolu
             • po vypracování a sdílení úkolu možnost úkol skrýt, aby nebyl ve vlastní databázi, ale byl pouze sdílený s ostatními
             • u každého úkolu ikona Skrýt
             • v nastavení Moje skryté možnost skrytý úkol znovu zobrazit
             • Možnost trvalého odstranění úkolů = Vymazání úkolů
             • u každého úkolu ikona Koš = smazat úkol
             • po smazání úkol zmizí z databáze Moje úkoly i Moje sdílené
             • Pro uchování úkolu v databázi sdílených, ale zároveň pro skrytí ve vlastní databázi nutné použít tlačítko Skrýt
              Živé testování
              Živé testování, prověřování znalostí žáků - NOVINKA
              Systém vlastních (nebo sdílených) úkolů nabízí možnost řízeného procesu kontroly a prověřování znalostí jednotlivých žáků
             • pro testování prověřování znalostí žáků si učitel připraví sadu úkolů = Testovací košík
             • do Testovacího košíku lze připravit úkoly z jedné sady nebo z různých sad (viz.bod 7.9)
             • Individuální přístup
             • absolutní kontrola učitele nad každou odpovědí u každého žáka
             • režim testování a kontroly znalostí žáka řídí celou dobu učitel
             • není to neosobní test, který se žákům spustí a oni v zadaném čase musí splnit zadané úkoly
             • učitel určuje, jak dlouho se kterému úkolu můžou žáci věnovat
             • možnost reagovat na jednotlivé úkoly, doplnit zadání, vysvětlit apod.
             • možnost volného a striktního režimu odpovědí
             • tolerují se zde např. překlepy pramenící z nedostatečné znalosti používání klávesnice apod.
             • možnost "druhé šance", možnost opravy v boxu žáka (první špatná odpověď se nezapočítává)
             • Testování žáků
              Živé testování, prověřování znalostí žáků - NOVINKA
              Příprava testovacích košíků, sad úkolů
             • systém vlastních (nebo sdílených) úkolů pro řízený proces kontroly a prověřování znalostí jednotlivých žáků
             • příprava Testovacího košíku, sady úkolu v režimu Výpis úkolů viz.bod 7.9
             • vybrat připravený Košík testu
             • Zasílání úkolů žákům
             • maximální kontrola učitele nad živými kvízy, testy
             • nejedná se o neosobní test, který se žákům spustí a oni v zadaném čase musí splnit zadané úkoly
             • v režimu Řízeného i Běžného testu učitel stále živě sleduje průběh, reaguje na průběh
             • Řízený test
              Živé testování, prověřování znalostí žáků - NOVINKA
              Využití Řízeného testu
             • učitel řídí celý režim zadávání úkolů po celou dobu
             • testování je živé, reagující na žáky
             • na zodpovězení každé otázky je individuální čas podle potřeb žáků i učitele
             • žáci se mohou doptávat na zadání, pochopení úkolu
             • učitel stejně jako ve škole může i nemusí reagovat
             • učitel může zareagovat na odpověď žáka, který např. pochopil otázku jiným způsobem, ale přesto správně
             • učitel může tuto jinou odpověď ohodnotit jako správnou i přes automatické hodnocení podle připraveného klíče v boxu žáka
             • Průběh Řízeného testu
             • v režimu Třída tlačítko Testování žáků
             • vybrat Spustit řízený test
             • zobrazí se jednotlivé úkoly testu
             • po kliknutí na test se zobrazí průběh
             • tlačítko Odeslat úkol třídě
             • žáci pracují
             • učitel kontroluje boxy žáků, kde se zobrazují správné nebo chybné odpovědi
             • učitel může komentovat průběh úkolu
             • žáci se mohou ptát
             • učitel kontroluje, zda všichni odeslali odpovědi
             • všichni žáci odpověděli
             • učitel zadává další úkol
             • po odeslání a zodpovězení všech úkolů učitel ukončuje test
             • Kontrola a známkování Řízeného testu
             • po ukončení testu se zobrazí nabídka Poslat hodnocení žákům
             • žáci vidí své výsledky jednotlivých odpovědí
             • žáci vidí svoji výslednou známku
             • učitel může výsledné hodnocení upravit podle individuálních potřeb a zaslat výsledky a známku později po své kontrole
             • Běžný test
              Živé testování, prověřování znalostí žáků - NOVINKA
              Využití Běžného testu
             • žák si řídí průběh celého testu sám
             • testování je živé, reagující na žáky
             • žáci se mohou doptávat na zadání, pochopení úkolu
             • učitel stejně jako ve škole může i nemusí reagovat
             • Průběh Řízeného testu
             • v režimu Třída tlačítko Testování žáků
             • vybrat Spustit běžný test
             • zobrazí se jednotlivé úkoly testu
             • žáci pracují
             • učitel kontroluje boxy žáků, kde se zobrazují správné nebo chybné odpovědi
             • učitel může komentovat průběh
             • žáci se mohou ptát
             • žáci si řídí zodpovídání a celý průběh testu sami
             • úkoly mohou přeskakovat a vracet se k nim
             • po zodpovězení všech úkolů se žákům zobrazí nabídka odevzdání testu
             • bez této nabídky po zodpovězení všech otázek žák nemůže omylem ukončit test
             • Kontrola a známkování Řízeného testu
             • po ukončení testu se zobrazí nabídka Poslat hodnocení žákům
             • žáci vidí své výsledky jednotlivých odpovědí
             • žáci vidí svoji výslednou známku
             • učitel může výsledné hodnocení upravit podle individuálních potřeb a zaslat výsledky a známku později po své kontrole
             • Individuální statistika úspěšnosti žáka
              Hodnocení a známkování
             • v režimu Třídy tlačítko NEW = Začít počítat nové hodnocení
             • Ústní otázky
             • pokládání ústních otázek
             • automatická kontrola podle připravené Správné odpovědi
             • ruční kontrola v boxu každého žáka
             • Písemné otázky
             • v režimu Třídy přejít do Úkolů + vybrat Moje košíky + Vybrat košík + zaslat úkol
             • u připravených úkolů se automaticky kontroluje správná odpověď
             • během zasílání odpovědí může učitel rozhodnout, zda povolí žákům opravu
             • modré tlačítko v boxu žáka = špatná dopověď se nezapočítává, žák dostává druhou možnost opravy
             • Ukončení zasílání úkolů + hodnocení
             • ukončit práci s úkoly
             • možnost Ukázat žákům hodnocení = žáci uvidí svoji procentuální úspěšnost
             • možnost nechat žákům jejich hodnocení skryté po celou dobu úkolů a ukázat až na konci
             • možnost nechat žákům jejich hodnocení zpřístupněné po celou dobu
             • Statistika jako podklad pro hodnocení a známkování
              Hodnocení a známkování
             • režim Statistika ukáže hodnocení celé třídy, jednotlivých žáků
             • systém ústních i písemných kvízových otázek nabízí díky propracované statistice možnost podkladů pro známkování
             • dle Statistiky výsledků může učitel udělit známku, hodnocení
             • veškeré výsledky se zaznamenávají do Historie výsledků
             • Podrobná statistika celé třídy
              Podrobná statistika jednotlivých žáků
              Poslední detaily podrobné statistiky právě dokončujeme
              Režim testování jako podklad pro známkování
              Hodnocení a známkování
             • režim Řízeného i Běžného testu nabízí podrobnou statistiku výsledků jednotlivých žáků a jejich jednotlivých odpovědí
             • po ukončení každého testu lze zaslat automatické vyhodnocení testu a vygenerovanou známku (viz.bod 8.3 a 8.4)
             • po ukončení každého testu může učitel opravit test individuálně a navrhovanou známku popř.upravit a teprve poté zaslat žákům
             • Sebehodnocení žáků
              Hodnocení a známkování
              Sebehodnocení žáků pomocí emotikon
             • možnost zjištění aktuální nálady žáků "Jak se právě cítíš?"
             • možnost zjištění pocitů z ukončené, odvedené práce "Jak se Ti to povedlo?"
             • kdykoliv během práce, na začátku, v průběhu, po ukončení sady otázek a úkolů
             • v režimu Třídy viz.bod 3.13
             • Využití Vímto při prezenční výuce
              Prezenční výuka s Vímto - NOVINKA
              Využití funkcí Vímto pro prezenční výuku
             • individuální práce
             • práce ve skupinách
             • soutěžní úkoly pro jednotlivce i skupinovou práci
             • práce s interaktivní tabulí (projektorem) - právě připravujeme
             • Zapojení žáků, kteří zůstali doma (nemoc, karanténa, distanční výuka,..)
             • domluva společného času připojení žáků ve škole i doma
             • všichni žáci doma i ve škole se připojí do svých účtů
             • učitel má i ve škole zapnutý videohovor (MS Teams, Google meet apod.) pro komunikaci se žáky doma
             • učitel nemusí mít zapnutý videohovor, se žáky doma komunikuje písmeně přes Vímto
             • využití všech výše popsaných možností (ústní, písemné otázky, testování)
             • Práce s tablety nebo mobily
              Prezenční výuka s Vímto - NOVINKA
             • samostatná práce
             • skupinová práce
             • soutěžní úkoly pro jednotlivce i skupinovou práci
             • testování, prověřování znalostí žáků
             • spojení práce s tablety a interaktivní tabule (projektoru) - Připravujeme
             • práce ve třídě i v počítačové učebně
             • Samostatná práce
             • využití všech výše popsaných možností (ústní, písemné otázky, testování)
             • Skupinová práce
              Rozdělení třídy na dvě skupiny = kombinace samostatné a skupinové práce
             • rozdělení do skupin ve Správě žáků (viz.bod 3.1)
             • v hodině přihlášení pouze jedné skupiny žáků
             • zbytek třídy samostatná práce
             • kdykoliv během vyučování
             • polovina třídy pracuje na samostatné práce, druhá polovina s učitelem ve Vímto
             • Skupinová práce v celé třídě
             • rozdělení žáků do skupin
             • výběr zapisovatelů v jednotlivých skupinách
             • zapisovatel se přihlásí do svého účtu (vimto.online/zak)
             • možnost zadávat ústní i písemné otázky, spustit celý test
             • např.ústní otázka učitele + domluva ve skupině + zápis jedné správné odpovědi za celou skupinu
             • kdykoliv během vyučování
             • domluva žáků ve skupině, podpora spolupráce žáků
             • oživení, zpestření výuky
             • Práce ve sdílené počítačové učebně
              Prezenční výuka s Vímto - NOVINKA
             • všechny možnosti práce lze využívat i na sílených počítačích nebo tabletech ve školní počítačové učebně
             • zaregistrujte si počítačovou učebnu jako sdílenou třídu
             • možnost práce s neomezeným počtem žáků z různých tříd
             • k tomuto režimu postačí pouze 1 licence
             • registrace jednoho účtu učitele (viz.bod 3.1)
             • registrace sdílené třídy (viz.celý bod 3)
             • žáci budou zastoupeni např.číslem počítače, pořadovým číslem apod.
             • jednotlivé počítače tak budou zastupovat všechny žáky využívající sdílenou třídu
             • žáci se přihlašují ne pod svým jménem, ale PINem počítače
             • např.učitel druhé stupně vyučující anglický jazyk si takto připraví sdílenou třídu pro všechny své žáky napříč třídami
             • žákům nebude v tomto případě poskytnuta zpětná vazba jmenovitě, např. Eliško, máš správnou odpověď
             • žáci může být zaslána zpětná vazba bez oslovení, nebo pod nějakým obecným oslovením, např. Milý žáčku, máš správnou odpověď.
             • žáci se přihlásí do účtu počítače, tabletu (vimto.online/zak)
             • učitel zadává ústní otázky, úkoly, testy stejným způsobem, který je popsán v celé Metodice a Nápovědě
             • Příprava a spuštění hry
              Interaktivní týmová hra - NOVINKA, VYZKOUŠENO PŘI PREZENČNÍ VÝUCE
              Otevření prostředí hry
             • ve třídě symbol Hra
             • volba počtu týmů + Pokračovat
             • otevře se prostředí samotné hry
             • do pod jednotlivé týmy nasunout žáky
             • názvy týmů lze upravit dle přání (v liště názvu přepsat název, upravit barvu)
             • Úprava zadání průběhu hry
             • lze upravit zadání průběhu hry
             • Unikátní odpovědi - zajišťují, aby se odpovědi neopakovaly (jakmile jeden tým zapíše určité slovo, ostatní ho již nemohou použít)
             • Maximální odpovědi na žáka - zajišťují, aby psali všichni stejný počet odpovědí
             • Zobrazovat odpovědi - při sledování např.na interaktivní tabuli žáci vidí nebo nevidí odpovědi ostatních
             • Ukazovat jména - u názvu týmu může nebo nemusí být vidět jména členů
             • Ukazovat postup - může nebo nemusí být vidět postup jednotlivých týmů (stoupající a klesající sloupce)
             • Počet sloupců - zobrazení týmů
             • Nové odpovědi - přiřazují se na konce nebo na začátek
             • Spuštění hry
             • před spuštěním upravit průběh hry
             • nejčastější - bez unikátních odpovědí, bez maximálních odpovědí, nezobrazovat odpovědi, ukazovat jména i postup, počet sloupců v řadě podle počtu a nové odpovědi na začátek)
             • vysvětlit zadání a pravodla
             • Spustit hru
             • Zadání a průběh jednotlivých úkolů hry
              Interaktivní týmová hra - NOVINKA, VYZKOUŠENO PŘI PREZENČNÍ VÝUCE
              Řízená hra
             • učitel zadává postupně jednotlivé krátké úkoly s krátkou odpovědí
             • zadání a odpovědi jsou krátké
             • čas na zodpovězení úkolu může být limitovaný
             • učitel řídí celý průběh zadávání úkolů a zápis odpovědí
             • Např.: napište kořen slova PORYBNÝ
             • Např.: napište 5 přídavných jmen
             • Např.: napište tvar slovesa LYŽOVAT v 2.pádě, čísla jednotného, v minulém čase,...
             • další nápady na zadání v sekci Metodika 11.2
             • Plynulá hra
             • učitel zadá jeden dlouhodobější úkol
             • žáci podle předem daných pravidel zapisují odpovědi
             • čas na zodpovězení úkolu může být limitovaný
             • učitel řídí celý průběh zadávání úkolů a zápis odpovědí
             • Např.: napište co nejvíce slov začínajících na písmeno B
             • Např.: napište synonyma ke slovu BĚŽET
             • Např.: napište co nejvíce příbuzných slov ke slovu SMÝKAT,...
             • další nápady na zadání v sekci Metodika 11.2
             • Pravidla a variace hry
              Interaktivní týmová hra - NOVINKA, VYZKOUŠENO PŘI PREZENČNÍ VÝUCE
              Neomezená variabilita zadání úkolů
             • neomezené množství zadání
             • cokoliv, co potřebujete procvičit, zopakovat
             • možnost využití zadání bez přípravy i s přípravou s učebnicí, pracovním listem, obrázkem apod.
             • Různé druhy a kombinace zadání
             • na rychlost
             • na největší počet správných odpovědí
             • na přesně daný počet odpovědí
             • na určitý čas
             • Různé možnosti zápisu
             • píší všichni žáci v týmu každý sám za sebe neomezený počet odpovědí a společně se radí
             • píší všichni žáci v týmu, ale každý jen určitý omezený počet odpovědí
             • tým si vybere jednoho písaře a ostatní pouze radí
             • Možnosti kontroly a ukončení hry
              Interaktivní týmová hra - NOVINKA, VYZKOUŠENO PŘI PREZENČNÍ VÝUCE
              Kontrola v průběhu hry
             • možnost sledování postupu na interaktivní tabuli
             • možnost sledování postupu ostatních týmů pouze pro učitele na svém počítači
             • učitel kontroluje odpovědi v průběhu hry
             • učitel může odebírat špatné odpovědi již v průběhu hry
             • kliknutím na slovo v boxu týmu možnost Smazat
             • možnost vymazat odpovědi a zadat další otázku se zachováním bodového ohodnocení
             • Kontrola po ukončení hry
             • možnost odebírat špatné odpovědi po ukončení hry
             • kliknutím na slovo v boxu týmu možnost Smazat
             • možnost přidat nebo ubrat body (+1 a -1) např. za rychlost, za hrubou špatnou odpověď apod.
             • žáci společně s učitelem kontrolují správnost jednotlivých odpovědí
             • Vyhodnocení hry
             • bodové vyhodnocení výsledků
             • ústní vyhodnocení
             • Vítejte v sekci nápovědy

              Zvolte prosím téma v menu.